Pracownia psychologiczna OPTIMAL oferuje badania psychologiczne dla kierowców:

 • osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E (wstępne i okresowe)
 • kierujących motorowerem lub pojazdem silnikowym dowolnej kategorii, skierowanych przez Policję, jeśli kierujący:
  • przekroczył limit 24 punktów karnych
  • był stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
  • uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń
  • w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • osób starających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii
 • kierowców skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 • osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu
 • kierujących pojazdem (kat. B) w ramach pełnienia obowiązków służbowych (np. przedstawiciele handlowi)

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO BADANIA:
Podczas badania psychologicznego określany jest poziom funkcjonowania psychofizycznego osoby badanej. W interesie osoby badanej jest, aby przystąpiła do badań w jak najlepszej kondycji psychofizycznej. Dlatego:
 • na badanie psychologiczne zabierz ze sobą okulary do patrzenia/czytania (jeśli ich używasz)
 • nie spożywaj alkoholu ani podobnie działających substancji na 24 godziny przed badaniem psychologicznym
 • nie spawaj na 48 godzin przed badaniem psychologicznym
SKIEROWANIE
Skierowanie na badanie psychologiczne kierowcy zawodowego można pobrać z naszej strony w formacie PDF lub DOC