Pracownia Psychologiczna OPTIMAL oferuje szereg usług psychologicznych:

 • badania osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E
 • badania osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wszystkie kategorie)
 • badania po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, po spowodowaniu wypadku oraz po spożyciu alkoholu
 • badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
 • badania osób starających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii
 • badania kierowców skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

 • badania na potrzeby medycyny pracy: kierowców wszystkich kategorii, operatorów wózków widłowych, ciężkich maszyn budowlanych, drogowych, maszyn w ruchu, osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów oraz osób kierujących pojazdem w ramach pełnienia obowiązków służbowych

 • osób starające się lub posiadające pozwolenie na posiadanie broni
 • osób prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • osób rozprowadzające oraz przechowujące w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
 • kwalifikowanych pracowników ochrony
 • inspektorów transportu drogowego
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora
 • kuratorów sądowych
 • detektywów
 • strażników gminnych/miejskich